Verkeersbesluit

Maak kennis met onze verkeersbesluitenservice

Verkeersbesluiten opstellen kan behoorlijk tijdrovend zijn. Het document zelf is snel gemaakt, maar vooral het traject eromheen maakt verkeersbesluiten bewerkelijk. Denk aan de interne en externe overleggen, het opstellen van memo’s, het maken van een ontwerp en het aanpassen van het bordenplan. Achteraf kunnen bezwarenprocedures en verweerschriften beslag op uw tijd leggen. Tijd die u misschien beter aan andere zaken had willen besteden.

Opstellen verkeerbesluiten
De verkeerskundigen van Ronnico kunnen u ondersteunen bij het opstellen van verkeersbesluiten. Wij doorlopen daarvoor een vast stappenplan. U kunt ons inschakelen voor het hele traject of een deel ervan.

Stap 1 Inventarisatie aanvraag verkeersbesluit
Voordat wij een verkeersbesluit maken, controleren wij de situatie waarop het besluit betrekking heeft. We maken daarbij gebruik van onze beheerapplicatie SignCloud (bij bestaande klanten) en Streetsmart van Cyclomedia. Daarnaast toetsen we de aanvraag aan eventueel geldend gemeentelijk verkeersbeleid en de huidige algemene regelgeving. Ook maken we een inschatting van de mogelijke publieke of politieke weerstand. Indien nodig adviseren wij u over een wijziging.

Stap 2 Opstellen verkeersbesluit
Op basis van de informatie uit stap 1 stellen we het verkeersbesluit voor u op en maken we (aanpassingen in) het bordenplan.

Stap 3 Afstemming externe partijen
Ronnico kan het verkeersbesluit voor u afstemmen met externe partijen, zoals politie en andere wegbeheerders, zoals provincie, andere gemeentes of Rijkswaterstaat.

Stap 4 Registratie verkeersbesluit
Als het verkeersbesluit definitief is, kunnen we deze voor u laten ondertekenen en registreren.

Stap 5 Publicatie verkeersbesluit
Ronnico verzorgt indien gewenst ook de publicatie in de Staatscourant via de KOOP-applicatie en eventueel in de lokale media.

Stap 6 Bezwaren afhandelen
Tijdens de inzagetermijn na publicatie kunnen bezwaarschriften binnen komen. Ronnico kan deze bezwaren voor u afhandelen: van verweerschrift tot rechtbank.
Het is ons streven eventuele bezwaren zoveel mogelijk te voorkomen door het inschatten van de situatie in stap 2.

Overzicht over verkeersbesluiten kwijt?

Digitaliseer uw verkeersbesluit
Ronnico kan oudere verkeersbesluiten digitaliseren, actualiseren en koppelen aan de bebording in uw beheerapplicatie. Zijn papieren versies onvindbaar, dan herleidt Ronnico het besluit op basis van de geldende verkeersmaatregel en de bebording.

Sanering verkeersbesluiten
Is in de loop der jaren een woud aan verkeersbesluiten ontstaan? Ronnico saneert maatregelen en bordenplannen. Verschillende verkeersbesluiten over snelheid kunnen we bijvoorbeeld vervangen door één allesomvattend verkeersbesluit over het snelheidsregime in uw gemeente.

Onze verkeersbesluitenservice iets voor u? Bel Bep Peterse: 06-40936641 of mail: bep@ronnico.nl .